รู้ลึกเพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วย

หลักสูตรอบรม 1 วัน

"การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015"

(บรรยาย & Workshop)

หลักการและเหตุผล

 

             ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ที่ในการพัฒนาองค์กรมากทึ่สุดในปัจจุบัน  จะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่เป็น ISO 9001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  ดังนั้นทางองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้ว  หรือองค์กรที่มีความสนใจในการนำมาตรฐาน ISO 9001  จําเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมจากเดิม  ซึ่งการศึกษาต้นร่างฉบับ ISO 9001:2015 จึงถือเป็นการเตรียมตัวที่ตรงประเด็นที่สุดในช่วงเวลาของการปรับบตัวสู่ธุรกิจทศวรรษใหม่

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกําหนด ISO 9001:2015 ที่มีความแตกต่างจาก ISO 9001:2008 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นปัจจุบัน 2008 เป็น 2015 อย่างถูกต้อง

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

  • สําหรับผู้บริหาร

  • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

  • คณะทํางานที่ต้องการนํามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

  • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

 

ระยะเวลาในการอบรม :  1 วัน  เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร
  • ที่ปรึกษามาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
  • Certified LEAD/AUDITOR ISO 9001:2008
  • Certified LEAD|2015 - ISO 9001:2015 Transition for Auditors
ดูประวัติอาจารย์โดยละเอียด