เมื่อเจอวิกฤติหรือภัยคุกคาม

องค์กรของคุณสามารถดำเนินธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่? 

ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมทั้งการชุมนุมปิดล้อมต่างๆ ทำให้หลายองค์กรต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก สถานการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีก และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างไม่สะดุด 

ขอแนะนำหลักสูตรอบรมที่จะทำให้องค์กรคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

"การตีความข้อกำหนด ISO 22301:2012"  

(Interpretation to ISO 22301:2012 Business Continuity Management System)

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

หลักการและเหตุผล

 

                       การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันทางผู้ประกอบการองค์กร ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อนำพาให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ล้วนส่งผลกระทบต่อลูกค้า ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าขององค์กร ดังนั้นทางองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization: ISO) จึงได้กำหนดและประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการ

                       ISO 22301:2012 (Business Continuity Management) เพื่อเป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร ความไม่แน่นอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกประเภท ทุกขนาดได้ สามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอกได้ ช่วยให้องค์กรมีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

 

ประโยชน์ของการทำระบบ ISO 22301:2012

 

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ

 2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถในการคาดการณ์  ประเมิน  เตรียมการ  ป้องกัน  ตอบสนอง  และฟื้นฟู  ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 3. เพิ่มขีดความสามารถที่ทำให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 5. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2.  เข้าใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3.  เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ISO 22301:2012

4.  เข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301:2012

5.  เข้าใจถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ ISO 22301:2012

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหารระดับสูง (MD, CEO, GM, CFO) 

 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน ระบบการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารจัดการต่างๆ

 • ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 22301

 • นักวิชาการด้านระบบบริหารคุณภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการอบรมและสัมมนา:   บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ

เอกสารหรือหนังสือประกอบ: เอกสารประกอบการอบรม ISO 22301:2012