ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • สูตรสำเร็จ 9 ขั้นตอนสู่การเขียนเอกสารเชิงเทคนิคคุณภาพสูง

 • หลักการ 7 ข้อในการเรียบเรียงข้อมูลในเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าใจ

 • เคล็ดลับในการเขียนเอกสารให้กระชับ ได้ใจความ มีความเป็นสากล

 • หลักการแบ่งประเภทข้อมูลทั้ง 7 และวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท

 • หลักการสร้างมาตรฐานสำหรับเอกสารในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • องค์กรที่กำลังทำคู่มือเพื่อ ISO

 • Finance Supervisor / Manager

 • Accounting Supervisor / Manager

 • HRD Supervisor / Manager

 • Technical Writer / Software Tester / Programmer

 • Business Analyst / System Analyst / System Engineer / UI Designer

 • IT / Engineer Trainer

 • และผู้สนใจด้านการเขียนเชิงเทคนิคทั่วไป

 
เนื้อหา

1) ภาพรวมของ Technical Writing

 • Technical Writing คืออะไร

 • ประโยชน์

 • เมื่อไรควรใช้ เมื่อไรไม่ควรใช้

 • คุณสมบัติของ Technical Writer ที่ดี

2) ลักษณะที่ดีของการเขียน Technical Writing ประกอบไปด้วยอะไร

3) หลักการ Information Mapping

 • ทฤษฎีเบื้องหลังแนวคิด

 • หลักการวิเคราะห์และเรียบเรียง 7 ข้อ 

  • การแบ่งชิ้นข้อมูล

  • ความเกี่ยวข้อง

  • การตั้งชื่อ

  • ความสม่ำเสมอ

  • การใช้สื่อประกอบ

  • รายละเอียดที่เข้าถึงง่าย

  • ลำดับชั้นของข้อมูล

 

4) หลักการนำเสนอข้อมูลแต่ละชนิด

 • ขั้นตอน (Procedure)

 • กระบวนการ (Process)

 • โครงสร้าง (Structure)

 • แนวคิด (Concept)

 • หลักการ (Principle)

 • ข้อเท็จจริง (Fact)

 • การแบ่งชนิด (Classification)

 

5) การตั้งมาตรฐานสำหรับงานเขียนในองค์การ

 

6) กระบวนการในการเขียน

หลักสูตร : การนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ

 ( Effective Technical Communication )

  "สูตรสำเร็จและหลักการจะทำให้คู่มือทุกชนิดอ่านเข้าใจง่ายขึ้น"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณมาโนช  02-619-0083

 

วิทยากร

อาจารย์​ศีรวิจญ์ บุญซื่อ

 

               นักเขียนเชิงเทคนิคที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน Application Developer System Analyst และ Technical Writer มากว่า 10 ปี ในองค์กรไทยและองค์กรข้ามชาติ ปัจจุบันอาจารย์ศิรวิจญ์เป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้านการเขียนเชิงเทคนิคและ Business Analyst

 

ประวัติการศึกษา             

 

 • อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2551

 • วศบ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2539 

 

​ประวัติการทำงาน

 

ปัจจุบัน

    Technical Writer Professional

2549-2555              

    Sr. Technical Writer @Reuter Software Thailand

2547-2549

    Sr. System Analyst @Holcim Services (Asia)

2542-2547

    Application Developer @IT One

2539-2542

    System Analyst @Cementhai Chemicals

 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 

2556                              Quantum Leap Program by T. Harv Eker