Free สัมมนา "แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD"

May 23, 2017

หัวข้อเรื่อง  “แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD”  

วัน และ เวลา :  16 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.

 โดย อ. กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ส่วนหนึ่งของประวัติการทำงานเช่น

  • โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)  

  • ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

  • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและ 1 ปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

  • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3 ชั่วโมงที่ท่านจะได้

Listen & Share 
- ประสบการณ์การแก้ปัญหา HRD

Build 

- แนวทางที่ใช้แก้ปัญหาสำหรับองค์กรของท่าน

แนะนำการเดินทาง
BTS ลงสถานีอารีย์ ทางออกที่ 4
จอดรถฟรี 1 ชั่วโมงแรก

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอรพรรณ (ผึ้ง)
TEL. 02-619-0083
register@poedtraining.com

 

 

 

Please reload