ถ้าคุณมีเวลาจำกัดคอร์สอบรมนี้จะทำให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

จากเวอร์ชั่น 2008 ไปสู่เวอร์ชั่น 2015 ที่เป็นนัยยะสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรอบรม 1 วัน

"การตีความข้อกำหนดและหลักการประเมินความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015"

(บรรยาย)

หลักการและเหตุผล

 

             ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ที่ในการพัฒนาองค์กรมากทึ่สุดในปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่เป็น ISO 9001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังนั้นทางองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้ว หรือองค์กรที่มีความสนใจในการนำมาตรฐาน ISO 9001 จําเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งการศึกษา ISO 9001:2015 และหลักการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่ จึงถือเป็นการเตรียมตัวที่ตรงประเด็นที่สุดในช่วงเวลาของการปรับบตัวสู่ธุรกิจทศวรรษใหม่

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในข้อกําหนด ISO 9001:2015 ที่มีความแตกต่างจาก ISO 9001:2008

 2. เพื่อเตรียมแผนปรับเปลี่ยนจากระบบปัจจุบันไปสู่ ISO 9001:2015

 3. เพื่อทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นปัจจุบัน 2008 เป็น 2015 อย่างถูกต้อง

 4. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความความเสี่ยง

   

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

 • สําหรับผู้บริหาร

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

 • คณะทํางานที่ต้องการนํามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

 

ระยะเวลาในการอบรม :  1 วัน  เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

 

อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร
 • ที่ปรึกษามาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
 • Certified LEAD/AUDITOR ISO 9001:2008
 • Certified LEAD|2015 - ISO 9001:2015 Transition for Auditors
ดูประวัติอาจารย์โดยละเอียด