การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consultancy Services)

การบริหารงานคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และสามารถช่วยปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรได้ โดยวิทยากรที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ให้บริการการฝึกอบรมและให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ขั้นตอนการให้บริการคำปรึกษาแนะนำดังนี้

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การฝึกอบรม (Training)
การพัฒนาระบบเอกสาร
การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ 
การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนขอใบรับรอง