ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

อย่างถูกต้องตาม ISO 9001:2015 ด้วย

หลักสูตรอบรม 1 วัน

"การประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อรองรับ ISO 9001:2015"

(บรรยาย & Workshop)

หลักการและเหตุผล

 

             ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ที่ในการพัฒนาองค์กรมากทึ่สุดในปัจจุบัน  จะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่เป็น ISO 9001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  ISO 9001:2015 ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk) เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้นทางองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้ว  หรือองค์กรที่มีความสนใจในการนำมาตรฐาน ISO 9001  จําเป็นต้องศึกษาหลักการบริหารความเสี่ยงและประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเพื่อการปรับตัวสู่การบริหารธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในข้อกําหนดของ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริษัทได้

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

  • สําหรับผู้บริหาร

  • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

  • คณะทํางานที่ต้องการนํามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

  • ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

 

ระยะเวลาในการอบรม :  1 วัน  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร
  • ที่ปรึกษามาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
  • Certified LEAD/AUDITOR ISO 9001:2008
  • Certified LEAD|2015 - ISO 9001:2015 Transition for Auditors
ดูประวัติอาจารย์โดยละเอียด