ลดของเสียในการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางการค้าในระดับสากลอย่างต่อเนื่องด้วยการอบรมและทำระบบ ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 จะช่วยยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งด้าน Operation และด้าน Strategy ศักยภาพในการป้องกันมลพิษที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและผลกำไรที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชื่อมโยงกับหลักการคิดด้วย Risk Based Thinking

Risk Based Thinking หรือมุมมองและด้านความเสี่ยงที่เป็นประเด็นใหม่และสำคัญของ ISO 9001 และ 14001:2015 นี้จะฝึกให้พนักงานรู้จักการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านอื่นๆได้ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับองค์กรมากขึ้นนอกเหนือไปจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานตามกรอบ ISO

ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจที่ลดกระแสการกีดกันทางการค้าในระดับสากลที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หากองค์กรท่านได้รับการรับรอง ISO 14001 ก็จะทำให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้สะดวกคล่องตัวขึ้น

              

ระบบ ISO 14001:2015 จะช่วยยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่การลงทุนสูงและมีบุคลากรจำนวนมากเท่านั้น แต่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถนำมาใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐกับเอกชน และองค์กรที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ประโยชน์ของ ISO 14001

 1. จัดการสิ่งแวดล้อมใด้ดีขึ้น ช่วยลดของเสียและพลังงานที่ใช้

 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

 3. ขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

 5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

อบรม ISO 14001:2015 เพื่อลดของเสียและพลังงานในกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการค้าวันนี้

เราคือที่ปรึกษาด้าน ISO ที่พร้อมช่วยเหลือท่านและรับประกันผลงาน 100%

 • มีทีมงานที่ปรึกษาด้านระบบ ISO ซึ่งมีประสบการณ์สูง

 • มีประสบการณ์ครบในทุกด้าน เช่น Document Control, QMR และ Auditor เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง

 • ทีมงานที่ปรึกษาผ่านการอบรมและมีใบรับรอง Certificate ระดับ Lead Auditor จากสถาบันมาตรฐาน ISO ระดับโลก

 • รับประกันผลงานและคอยแนะนำลูกค้าทุกขั้นตอน จนกระทั่งผ่านการขอรับรองจาก Certified Body

อาจารย์รัฐิมา พัฒนาเจริญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการทำระบบ ISO โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน ISO 14001 OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001 นอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังได้รับการรับรองเป็น Lead Auditor จากสถาบัน IRCA (International Register Certificated Auditors) ด้วยประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมของอาจารย์รัฐิมา ผนวกกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการทำระบบ ISO ให้องค์กรต่างๆมากกว่า 15 ปี ทำให้อาจารย์สามารถเข้าใจภาคการผลิต และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน ISO ได้เป็นอย่างมีเป็นอย่างดี ส่งผลให้คำปรึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงและอยู่ในกรอบของมาตรฐาน ISO อย่างถูกต้อง 100%

Education
 • 2005 Certificate of Occupational health and safety.

     Sukhothai Thammathirat Open University. Thailand

 • 1996-1999 Master Degree of Public Health. 

     Major of Environmental Health, Faculty of Public Health. 

     Khon Kaen University. Thailand.

 • 1992-1995 Bachelor Degree of Science.

     Major of Health Science, Faculty of Science and Technology.  

     Thammasat University

Professional Certificates and Training
 • 2016 –ISO14001:2015 Transition course for auditor

 • 2008-ISO9001:2008 Transition Course

 • 2007-OHSAS18001:2007 Transition Course

 • 2005- ISO14001:2004 EMS Lead Auditor Course

 • 2004-ISO/TS16949:2002 Lead assessor Course

 • 2001- IRCA Registered ISO 9000 Lead Assessor Course

 • 2000- IRCA Registered ISO 14000:1996 Lead Assessor Course

 • 2000- BS 8800/OH&S 18000 Lead Assessor Course

 • 2000- SA 8000 Lead Assessor Course

ติดต่อเรา
Call       : 02-619-0083 , 089-5007871
E-mail: register@poedtraining.com
LINE     : @poedtraining