เสริมความมั่นใจให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องด้วยทีมตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่การทีมการตรวจติดตามภายในหรือ Internal Auditor เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ถึงขีดสุดในระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ พึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301 อย่างละเอียด เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถยืนหยัดในช่วงวิกฤตต่างๆ ได้

หลักการและเหตุผล

 

                      ISO 22301:2012 (Business Continuity Management) เป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร ความไม่แน่นอน และความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกประเภท ทุกขนาดได้ สามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอกได้

                     โดยในหลักสูตรนี้เน้นการสร้างผู้ตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อความเข้าใจระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสามารถตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 22301 ภายในองค์กรได้   เป็นหลักสูตรซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับผู้ศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน  ISO 22301:2012 และต้องการทราบแนวทางในการตรวจประเมินของผู้ประเมินเพื่อให้การรับรอง ISO 22301:2012  ช่วยให้องค์กรมีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ของการทำระบบ ISO 22301:2012

 

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ

 2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถในการคาดการณ์  ประเมิน  เตรียมการ  ป้องกัน  ตอบสนอง  และฟื้นฟู  ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 3. เพิ่มขีดความสามารถที่ทำให้องค์กรเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 5. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

2.  เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ISO 22301

3.  เข้าใจถึงการตรวจประเมินข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301

4. เข้าใจถึงการวางแผนและการเตรียมการตรวจประเมิน

5. เข้าใจถึงวิธีการตรวจประเมิน

6. เข้าใจถึงผลการตรวจประเมินและวิธีการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

7.  เข้าใจถึงวิธีการในแก้ไขปัญหาหลังการตรวจประเมิน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหารระดับสูง (MD, CEO, GM, CFO) 

 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน ระบบการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารจัดการต่างๆ

 • ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 22301

 • นักวิชาการด้านระบบบริหารคุณภาพและ ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานภายในองค์กร

วิธีการอบรมและสัมมนา:   บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบ

เอกสารหรือหนังสือประกอบ: เอกสารประกอบการอบรม ISO 22301:2012

"ผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 22301:2012"  

(Internal Audit for ISO 22301:2012)

หลักสูตรอบรม 2 วัน : บรรยาย + กรณีศึกษา + ฝึกปฏิบัติ

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***