เพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผน และดำเนินการ Internal Audit อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่นล่าสุดด้วย

หลักสูตรอบรม

"ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015"

(Internal Audit for ISO 9001:2015)

อบรม 2 วัน - บรรยาย + Workshop

หลักการและเหตุผล

 

             ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใชัในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้อย่างชัดเจน มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรต่างๆ ประยุกต์ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน สำหรับองค์กรที่เริ่มทำระบบใหม่จําเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จำเป็นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน รวมถึงองค์กรที่ทำระบบไปแล้วควรมีการทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดหลักสูตรอบรม ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในการตรวจประเมินข้อกําหนด ISO 9001:2015

  2. เพื่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ ข้อกําหนดให้เกิด ประสิทธิผลของระบบคุณภาพ และสามารถตรวจติดตามคุณภาพภายในได้

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

 

  • สําหรับผู้บริหาร

  • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

  • คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Committee)

 

ระยะเวลาในการอบรม :  2 วัน  เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

 

 

อาจารย์ศิริพร เชี่ยวสมุทร
  • ที่ปรึกษามาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
  • Certified LEAD/AUDITOR ISO 9001:2008
  • Certified LEAD|2015 - ISO 9001:2015 Transition for Auditors
ดูประวัติอาจารย์โดยละเอียด