ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร : การนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ

 ( Effective Technical Communication )