พัฒนา Talent

ด้วย Hybrid Coaching

 แนวคิดและความจำเป็น    

       ความท้าทายขององค์กรแห่งยุค 4.0 คือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว สภาวะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวและการพัฒนาของบุคลากรซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายใน นับตั้งแต่ระดับบุคคล ส่งผลสู่การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน และองค์กรตามลำดับ เพราะการเริ่มลงมือเปลี่ยน คือการเริ่มต้นเดินทางสู่ทางเลือกใหม่ๆ ที่ให้อิสระ นำไปสู่การค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากมาย ส่งผลต่อการพัฒนาทีมและองค์กร อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้ Social Learning เน้นการคงอยู่และเติบโตของการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ Executive Coaching, Group Coaching และ Transformative Networking สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรแต่ละแห่ง สามารถสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

        การ Coach จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก ด้วยศิลปะในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบใหม่จากการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนการเติบโตที่ต่อเนื่อง  Hybrid Coaching จึงเป็นเทคนิคที่จะพัฒนาบุคลากรในยุคของการเปลียนแปลงที่รวดเร็วให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

     มุ่งพัฒนาความสามารถของ Coach ในองค์กรหรือผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาดาวเด่นในองค์กรโดยผสมผสานจุดเด่นของตัว Talent และเอกลักษณ์ขององค์กร(Corporate Brand) ให้สอดคล้องกัน โดย วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเลือกวิธีการพัฒนาที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ปลดปล่อยพลังศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ สร้างจุดเด่นให้ตัว Talent ด้วยแนวทางการตลาด (Content Marketing) และบ่มเพาะ Talent Personal Brand

 

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร​
 1. ความหมายและความจำเป็นของการสอนงาน

  1. บทบาทของนักบริหาร

  2. เทคนิคการถอดองค์ความรู้

  3. ความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการสอนงาน

 2. การเตรียมการสอนงาน

  1. การจัดทำแผนการสอน (Job Breakdown)

  2. แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์การสอน

  3. บทสนทนาในระหว่างการสอนงาน (การตั้งคำถาม, การรับมือกับคำถาม)

  4. เทคนิคการฟังโดยเน้น Reflection of Feeling

  5. การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้รับการโค้ช

 3. การออกแบบ Content Marketing

  1. การออกแบบสื่อและกำหนดช่องทางการสอนงานให้เหมาะสม

  2. การวิเคราะห์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Brand)