เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

     มุ่งพัฒนาความสามารถของ Coach ในองค์กรหรือผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาดาวเด่นในองค์กรโดยผสมผสานจุดเด่นของตัว Talent และเอกลักษณ์ขององค์กร(Corporate Brand) ให้สอดคล้องกัน โดย วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อเลือกวิธีการพัฒนาที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ปลดปล่อยพลังศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ สร้างจุดเด่นให้ตัว Talent ด้วยแนวทางการตลาด (Content Marketing) และบ่มเพาะ Talent Personal Brand

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เห็นภาพหลักสาคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนบริการให้ดียิ่งขึ้นในมุมมองของคนที่ใช้บริการ และเสริมสร้างความพึงพอใจแบบเหนือความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       เข้าใจหลักการของการบริหารงานแบบ MBO ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้สามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรจนกระทั่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู้ความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดแบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการคิดเบื้องต้นสำหรับใช้เป็นต้นทางในการคิดแบบต่อยอดความสำเร็จของตนเองและองค์กร

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการนำแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมุ่งวัตถุประสงค์ ZOPP เพื่อจัดการปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอด โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม และนำมาใช้ในการวางแผนอย่างรอบด้านตลอดจนสามารถรับประกันความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ แยกแยะและระบุประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุวิธีการจัดการได้ รวมถึงใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้เกิดความสมดุล ตลอดจนสามารถจัดการทุกกิจกรรมได้ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Case Study
ร้านสุกี้ชื่อดัง
บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ
ภาพตัวอย่างการอบรมที่ผ่านมา
ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

วิทยากร : อาจารย์กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

การศึกษา

-  ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-  ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C. USA.

-  Certified Case Research & Writing from Pepperdine University – Malibu, California. USA.

- ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์วิทยากรอบรม

  เอกชน

-  โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)

-  ยูนิลีเวอร์ – ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี)

-  เครือปูนซีเมนต์ไทย – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน

-  Pfizer – เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ

-  MK Restaurant – ความจงรักภักดีต่อองค์กร (20 รุ่น) / การเป็นวิทยากรมืออาชีพ / คนสำราญ งานสำเร็จ (2 รุ่น)

-  S&P – การสร้างและพัฒนาทีมงาน

-  บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างและพัฒนาทีมงาน

-  ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) – Supervisory Skills

-  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (มหาชน) – Being a Great Role Model (2556)

-  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) – การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (30 รุ่น / 2556-2560)  

-  ธนาคารกรุงเทพ – เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (6 รุ่น / 2556 - 2557)

    

ภาครัฐ

-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – ค่านิยมองค์กร (2560)

-  สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน – Train the Trainer (2556-2559 รวม 5 รุ่น), การเขียนแผนงานโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559), Moderation Technique (2560)

-  กรมบัญชีกลาง – แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จของงาน (2 รุ่น)

-  สำนักงานศาลปกครอง – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด (5 รุ่น)

-  กรมพัฒนาที่ดิน – เทคนิคการเป็นวิทยากรและการบริการ (2 รุ่น)

-  กรมส่งเสริมการเกษตร – เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

-  กรมสรรพสามิต – Result-based Management (2 รุ่น) / Change Management (2 รุ่น)

-  กรมสรรพากร – ค่านิยมและการสร้างทีม (5 สำนัก) / นักบริหารระดับต้น (3 รุ่น)

-  กรมศุลกากร – นักบริหารมืออาชีพ / การสร้างทีมงาน   

-  กระทรวงพลังงาน – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

-  กระทรวงศึกษาธิการ – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

         

  สถาบันการศึกษา

-  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมพลังผนึก (Synergy Teamwork), การสร้างค่านิยมองค์กร

-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

-  สถาบันพระปกเกล้า – Moderation Technique / เทคนิคการจัดกิจกรรม / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ / ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้ (5 รุ่น)