ประวัติ อาจารย์กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

เกี่ยวกับอาจารย์กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

             หลายๆคนรู้จักอาจารย์กฤติพงษ์เป็นอย่างดีในฐานะวิทยากรที่สามารถนำเนื้อหายากๆมาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย ๆ  ไม่ว่าจะด้วยการบรรยายหรือการทำ Workshop ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี แต่มีน้อยคนที่ทราบว่าอาจารย์กฤติพงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำระบบการพัฒนาบุคคลกรให้กับองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงเช่น สถาบันพระปกเกล้า  ระบบการพัฒนาบุคคลากรจะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ และสร้างความยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาว

             “ผมมีความสุขใจและภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อเห็นองค์กรที่ได้เข้าไปให้คำปรึกษาในการสร้างระบบการพัฒนาบุคคลการสามารถดำเนินงานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่ร่วมจัดทำระบบฯมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาต่อยอดระบบฯได้เป็นอย่างดี”

ระบบการพัฒนาบุคคลากรต่างกับการส่งพนักงานไปอบรมตามหัวข้อที่หน่วยงานต้องการอย่างไร?

          การส่งบุคคลากรไปอบรมเป็นแค่วิธีการหนึ่งในหลายๆวิธีในการพัฒนาเท่านั้น ส่วนระบบการพัฒนาบุคคลากรเป็นองค์รวมที่ว่าถึงหลักสูตร หัวข้อที่ต้องพัฒนา พัฒนาด้วยวิธีใดบ้างเช่นเข้าอบรม ให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ให้งานโครงการ เป็นต้น มีระบบการติดตามประเมินผล และรวมถึงระบบการมี Trainer ภายในองค์กรเองด้วย

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงาน

 • คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลบางบ่อ

 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มบทบาทของสตรีในการเมืองการปกครอง

    ท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวงพลังงาน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยแลนด์พรีวิลเลจคาร์ด จำกัด

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

 • ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา Young Generation Club.

ประวัติการศึกษา

​​

 • ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C. USA.

 • Certified Case Research & Writing from Pepperdine University – Malibu, California. USA.

 • ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ด้านการฝึกอบรม​​​

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (Technology Development Research Center)

 • วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)

 • ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานด้านการบริการ สำนักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานจังหวัดตรัง

 • วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 • โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)   

 • ยูนิลีเวอร์ – ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี)

 • เครือปูนซีเมนต์ไทย – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน

 • Pfizer – เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ

 • TAGS – Train the Trainer, การคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะการบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง (5 รุ่น)

 • MK Restaurant – ความจงรักภักดีต่อองค์กร (20 รุ่น) / การเป็นวิทยากรมืออาชีพ / คนสำราญ งานสำเร็จ (2 รุ่น)

 • บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างและพัฒนาทีมงาน

 • สามารถเทเลคอม – เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น)

 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (CPI) – การสร้างทีมงานพลังผนึก (Synergy Teamwork)

 • บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร (3 รุ่น)

 • บริษัท TNT Logistics จำกัด – การแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น), การคิดเชิงสร้างสรรค์ (2 รุ่น)

 • ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) – Supervisory Skills

 • บริษัท สยามแก๊ส จำกัด (มหาชน) – การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 • บริษัท ราชาชูรส จำกัด – Proactive working and planning

 • บริษัท ฮอนด้าไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) – คุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร (21 รุ่น / 2556 - 2557)

 • บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) – การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (30 รุ่น / 2556-2560)

 • ธนาคารกรุงเทพ – เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (6 รุ่น / 2556 - 2557)

 • บริษัท วิทยุการบิน จำกัด – การวางแผนโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559)