จุดประสงค์ของคอร์ส :

             การเขียนตอบโต้อีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในยุค AEC สำหรับคนทำงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ เลขานุการ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนั้นการเขียน Business Email อย่างมืออาชีพยังแสดงถึงภาพพจน์ที่ดีและเป็นสากลขององค์กร

            ดังนั้นคอร์สนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และ Best Practice สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่ต้องใช้ Email ในการติดต่อธุรกิจให้สามารถเขียนและตอบโต้ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงมารยาทสากลในการใช้อีเมลอย่างมืออาชีพ

จุดประสงค์ของคอร์ส :​​

  • เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในที่ทำงานได้อย่างมั่นคง

  • เพื่อฝึกฝนภาษา ผ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร และการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามบริบทที่พบ

  • เพื่อให้นำกลยุทธ์ในการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 

      Public Training

 

จัดฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างทักษะให้คุณเป็นมืออาชีพ หลักสูตรที่จะเรามีความเชี่ยวชาญและทำให้คุณก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการสื่อสารข้ามชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ  หลักสูตรยอดนิยมที่ถามหากันอย่างต่อเนื่องคือทักษะด้านการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ 

 

POEd เน้นการเรียนการสอนแบบ Interactive ในบรรยากาศสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

 

 

2 หลักสูตรภาษาอังกฤษยอดนิยม

In-house Training Service

 

นอกจาก POEd จะเปิดอบรมให้บุคคลทั่วไปแล้ว เรายังรับจัดอบรมแบบ In-house 

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อ In-house Training  หรือติดต่อคุณมาโนช

ที่เบอร์โทร 02-619-0083

สอบถามข้อมูล In-house Training

จากผู้ที่เคยเข้าอบรม

จุดประกาย I Can Speak