การเขียนตอบโต้อีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในยุค AEC สำหรับคนทำงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ เลขานุการ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนั้นการเขียน Business Email อย่างมืออาชีพยังแสดงถึงภาพพจน์ที่ดีและเป็นสากลขององค์กร

         

ยกระดับประสิทธิภาพในที่ทำงานได้อย่างมั่นคง

ฝึกฝนภาษา ผ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร และการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น

ภาพตัวอย่างการอบรมที่ผ่านมา

วิทยากร : คุณชลดา  พิริปุญโญ

ศึกษาและทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาประมาณ 8 ปี โดยอาศัยอยู่ที่เมือง Los Angeles ในช่วง 2 ปีแรกจากนั้นจึงย้ายไป New York เพื่อเรียนปริญญาโทด้าน Media Studies ที่ The New School for Social Research  หลังจบปริญญาโทได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Information Architect ของบริษัทพัฒนาระบบ Content Management System สำหรับธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในสหรัฐฯ