กลยุทธ์การวิเคราะห์

และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แนวคิดและความจำเป็น

        ไม่มีมนุษย์คนใดที่ยังไม่เคยพบเจอกับ “ปัญหา” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิต ปัญหาในการเรียนรู้ ปัญหาในการทำงาน เพียงแต่ปัญหานั้นจะมีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ความยากง่ายในการจัดการก็ต่างกันออกไป เพียงแต่เราจะต้องหาวิธีการจัดการให้ปัญหาที่มีอยู่นั้นหมดไป ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อเวลาให้ปัญหาหยุดลงชั่วคราว

        ในการทำงาน “ปัญหา” จะเป็นเสมือนครูที่คอยสอนเราว่า เราควรจะมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในครั้งต่อไป หรือจะมีแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้อย่างไร ดังนั้น ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือเป็นอุปสรรคดังเช่นที่เข้าใจกัน ขอเพียงมีแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจบสิ้นอย่างถาวร

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

         มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ แยกแยะและระบุประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุวิธีการจัดการได้ รวมถึงใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร
 1. ระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

  1. ระบบความคิดเชิงบวก เพื่อให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหามองภาพรวมของปัญหาตามความเป็นจริง มิใช่มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสำหรับการวางแผนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

  2. ระบบความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสามารถกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการจัดการกับปัญหา โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  3. ระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 2. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ

  1. เทคนิคการวิเคราะห์ประเภทของปัญหา

  2. ลำดับขั้นที่ 1 : การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาที่ควรค่าแก่การแก้ไข

  3. ลำดับขั้นที่ 2 : การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและควบคุมได้

  4. ลำดับขั้นที่ 3 : การวิเคราะห์การตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายและแนวทางในการจัดการกับสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้าน

  5. ลำดับขั้นที่ 4 : การวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำแนวทางในลำดับขั้นที่ 3 ไปปฏิบัติ

 3. เครื่องมือสำคัญในกระบวนการ

  1. เทคนิคการใช้ Selection Matrix และ Weight Sum Method ในการค้นหาปัญหาที่ควรค่าแก่การแก้ไข

  2. เทคนิคการใช้ Ishikawa Diagram ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงปัญหา

  3. เทคนิคการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา ในการกำหนดแนวทางการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เทคนิคการใช้ตารางประเมินผลกระทบ (Side Effect) ในการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว