การบริหารแบบมุ่งวัตถุประสงค์

(MBO:Management by Objectives)

แนวคิดและความจำเป็น

        ดร.ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Prof.Dr.Peter F. Drucker) ยอดปรมาจารย์ด้านการจัดการชื่อดังของโลกจนได้รับสมญานามว่าเป็น “Guru of Guru in Management” ให้ความหมายของ MBO ไว้ว่าหมายถึง “เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเองฉะนั้น ความสำคัญของการวางแผน และการควบคุมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน”

            หากจะทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้น MBO ก็คือการบริหารจัดการโดยที่ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อพูดคุยกันในเรื่องวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานให้มีความเข้าใจตรงกันที่ชัดเจนเสียก่อน คือการกระตุ้นให้มีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพูดคุยกันนี้จะทำกันก่อนที่จะให้ลูกน้องเริ่มทำงานและหัวหน้าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายเสียก่อนดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีการวางแผน มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมเพื่อประเมินผลการทำงานของลูกน้องได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันลงได้มาก

            ดังนั้น จุดมุ่งหมายของ MBO ก็คือการประสานกันระหว่างความต้องการของบุคคลกับความต้องการขององค์กร และหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจต่อหลักการของการบริหารงานแบบมุ่งวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้สามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร จนกระทั่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

        เข้าใจหลักการของการบริหารงานแบบ MBO ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้สามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรจนกระทั่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร​​
  1. MBO คืออะไร และทำไมต้องทำ MBO

  2. KPI ที่แท้จริงคืออะไร และทำอย่างไรให้ได้ผล

  3. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ -RBM (Result-Based Management) และ MBO

  4. MBO ควรจะเป็น Top Down หรือ Bottom Up?

  5. การสร้าง MBO รายบุคคล

  6. การวางแผนให้บรรลุถึง MBO

  7. การนำ MBO ไปใช้เพื่อการประเมินพนักงาน

  8. ปัญหาและอุปสรรคของ MBO