บริการให้ Wow ! 

ด้วย Service Innovation

 แนวคิดและความจำเป็น      

       ปัจจุบันเมื่อเราพูดถึง Thailand 4.0 ก็ต้องนึกถึงนวัตกรรมและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุน มีการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการลงทุนแบบนวัตกรรมบริการ Service Innovation ซึ่งเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เห็นภาพชัด อย่างเช่น นวัตกรรมของโทรศัพท์มือถือที่กลายเป็นสมาร์ทโฟน และมีการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างมิรู้จบหรืออย่าง Google Glass เป็นแว่นตาที่ผลิตโดยบริษัท Google ซึ่งผู้สวมแว่นสามารถคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้าได้ รวมทั้งการใช้งานกล้องถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอแชร์ข้อมูล ส่งข้อความ เช็คอีเมล์ หรือใช้เป็นเครื่องมือนำทางพาเราเดินไปยังจุดหมายที่ต้องการได้ เป็นต้น

        แต่ประเด็นที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ จะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอนของการให้บริการ รวมไปถึงพัฒนาความสามารถในการบริการของบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการ Like & Share ออกไปอย่างกว้างขวาง

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

       พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เห็นภาพหลักสาคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนบริการให้ดียิ่งขึ้นในมุมมองของคนที่ใช้บริการ และเสริมสร้างความพึงพอใจแบบเหนือความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง

 

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร​​

        1. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนากระบวนการบริการ

                1.1 ประเภทของความต้องการและความคาดหวัง

                1.2 ระดับของการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

        2. ค่านิยมการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

        3. องค์ประกอบของการสร้างการบริการที่เป็นเลิศ

                3.1 การพัฒนาบุคลากร

                3.2 การพัฒนากระบวนการ

                3.3 การพัฒนาเครื่องมือ

        4. การพัฒนานวัตกรรม

                4.1 การคิดเชิงนวัตกรรม

                4.2 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการ