การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Time Management)

แนวคิดและความจำเป็น

        เวลา (Time) เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและไม่สามารถหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนได้ บุคคลผู้ประสบผลสำเร็จล้วนแล้วแต่รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารเวลาจึงถือเป็นความจำเป็นที่นักบริหารจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ เพราะผู้บริหารเวลาเป็นก็คือผู้บริหารชีวิตเป็น

        การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วคนเราจะจัดการกับเวลาของตัวเองตามความชอบส่วนตัว ตามความถนัดส่วนบุคคล โดยลืมไปว่าที่จริงแล้วเราควรแยกแยะว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำหลัง หากเราทำได้เราก็จะประสบผลสำเร็จง่ายขึ้น เร็วขึ้นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาว่างานใดควรทำก่อนหรือหลัง เรามักจะใช้ระดับความสำคัญและความเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ ภาวะของความ “เร่งด่วน” โดยทั่วไปแล้วจะถูกกำหนดโดยอิทธิพลจากภายนอก อย่างเช่น เส้นตายที่เจ้านายของคุณตั้งมาให้ ในขณะที่ความ “สำคัญ” จะกำหนดโดยการประเมินของตัวเราเองว่าเรื่องใดมีความหมายสำหรับเรา และสิ่งที่เราอยากทำให้สัมฤทธิผลทั้งในที่ทำงานและในบ้าน

        ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้เกิดความสมดุล ตลอดจนสามารถจัดการทุกกิจกรรมให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานให้เกิดความสมดุล ตลอดจนสามารถจัดการทุกกิจกรรมได้ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร
 1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารเวลา – ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการปรับฐานความเข้าใจที่มีต่อการบริหารเวลาอย่างถูกต้อง โดยมีสาระครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. เวลาคืออะไร?

  2. ความหมายและเป้าหมายของการบริหารเวลา

  3. ความสำคัญหรือประโยชน์ของการบริหารเวลา

 2. หลักการและแนวทางการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพของงาน – ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายจะได้รับข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงหลักการและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. หลัก 7 ประการเพื่อการบริหารเวลา

  2. แนวทางการจัดการกับเวลาที่สูญเสียไป

  3. แนวทางการจัดการกับนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง

  4. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานเพื่อลดรอบระยะเวลา

  5. การบริหารเวลากับการดำเนินการเชิงรุก (Proactive)

 3. การจัดลำดับความสำคัญของงาน – ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินระดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานเพื่อจัดหมวดหมู่และลำดับก่อน-หลังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายและงานประจำเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลา

  1. การวิเคราะห์เส้นทางของงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

  2. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูปของ Gantt Chart

  3. เครื่องมือและแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

  4. การวางแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี