สู่เป้าหมายองค์กรด้วย

เทคนิคการวางแผนแบบ

ZOPP

แนวคิดและความจำเป็น

        องค์กรหลายแหล่งจำเป็นต้องพิจารณาและมีการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน องค์กรที่ประสบกับความล้มเหลวส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ผู้บริหารมิได้ตระหนักถึงการวางแผนและมักจะละเลยสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้บริหารจะตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แต่ก็ต้องพิจารณาอีกว่าการวางแผนที่ได้ทำไปแล้วนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เพียงใด

        หน้าที่ทางการบริหารต่างๆถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วอาจกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นหน้าที่การบริหารที่สำคัญที่สุดในทุกระดับขององค์การเพราะการวางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่การบริหารด้านอื่น ๆ ทั้งหมดและเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารทั้งปวง เพื่อที่จะมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อันเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

        สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการนาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมุ่งวัตถุประสงค์ ZOPP เพื่อจัดการปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอด โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม และนำมาใช้ในการวางแผนอย่างรอบด้านตลอดจนสามารถรับประกันความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร

        1. ความเข้าใจและความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ

                1.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผน

                1.2 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนำแผนไปปฏิบัติ

        2. เครื่องมือในการวางแผนแบบมุ่งวัตถุประสงค์โดยใช้ ZOPP Technique

                2.1 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Problem Tree เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

                2.2 การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการ

                2.3 การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุมโดยใช้ Logical Framework