พัฒนาระบบความคิด พิชิตงาน!

Thinking Development for Better Result

แนวคิดและความจำเป็น

        ความสำเร็จในชีวิตของคนเรา มิได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวเรา หากแต่อยู่ที่การคิดและการตีความสถานการณ์นั้นๆ ต่างหาก บางคนอาจจะตีความหมายของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำงาน บางคนกลับมองปัญหาเหล่านั้นว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและจะทำให้มีประสบการณ์สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

        ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค้นพบว่า ระบบความคิดของมนุษย์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น สามารถพัฒนาและฝึกฝนให้อยู่ในลักษณะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น แนวทางการคิดและวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานจึงได้รับการออกแบบให้สามารถพัฒนาได้โดยผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม การมอบหมายงาน เป็นต้น และในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “พัฒนาระบบคิดพิชิตงาน” นี้จึงมีจุดมุ่งเน้นสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการคิดเบื้องต้นสำหรับใช้เป็นต้นทางในการคิดแบบต่อยอดความสำเร็จของตนเองและองค์กร

 

เป้าประสงค์ของหลักสูตร :

         มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการคิดเบื้องต้นสำหรับใช้เป็นต้นทางในการคิดแบบต่อยอดความสำเร็จของตนเองและองค์กร

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร

        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการก่อเกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนั้น การสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวจึงประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้ ดังนี้

        1. แนวคิดและความจำเป็นในการนำระบบคิดมาประกอบการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง

                1.1 ความหมายและความสำคัญของระบบคิดประเภทต่าง ๆ

                1.2 อิทธิพลของระบบความคิดต่อผลการปฏิบัติงาน

                1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความคิดกับภารกิจตำแหน่งงาน

        2. ระบบคิดที่เป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง

                2.1 ความหมายของทัศนคติหรือความเชื่อ

                2.2 ระบบคิดที่เป็นข้อจำกัด 3 ประการ

                2.3 สัญญาณแห่งความเป็นอัตตา

        3. แนวทางการพัฒนาระบบคิด*

                3.1 รูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking)

                3.2 รูปแบบการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

                3.3 รูปแบบการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

                3.4 รูปแบบการคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

        หมายเหตุ:  *สามารถแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรย่อยได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

                          เพื่อให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

 

อบรมกับ POEd แตกต่างจากอบรมกับบริษัทที่เป็น Certified Body หรือไม่?

            ไม่ต่างกัน เพราะอาจารย์ที่สอนที่ POEd เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษา การตรวจประเมินและการอบรมและยังได้รับวุฒิบัติรับรองจากองค์กรที่เป็น Certified Body ระดับโลก  ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ระบุเพียงว่าพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพเท่านั้น 

 

หลักสุตรอบรม ISO 9001 ที่ POEd จัดมีมาตรฐานเหมือนกับหลักสูตรที่จัดโดย Certified Body หรือไม่?

           เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามที่หลักสูตรที่ ISO กำหนดเหมือนกัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าต้องการปรับหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการขององค์กร POEd จึงปรับรายละเอียดการอบรมที่ต่างไป เช่นลูกค้าต้องการทราบถึงนัยยะสำคัญๆของ ISO 9001:2015 แบบรวดเร็วเห็นภาพรวม POEd จึงจัดหลักสูตรเร่งรัดคือ การตีความและการประเมินความเสี่ยง ขึ้นซึ่งคอร์สนี้จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ตรงจุดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ คอร์สอบรม การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด  ซึ่งเป็นการอบรมแบบเจาะลึกตามมาตรฐาน ISO 9001

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยอาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพื่อช่วยการเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลได้อย่างราบรื่น

 

3 หลักสูตรแนะนำเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ

1) พัฒนา Talent ด้วย Hybrid Coaching

2) กลยุทธ์การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3) บริการให้ Wow! ด้วย Service Innovation

2 หลักสูตรพื้นฐานสำคัญที่พลาดไม่ได้

1) พัฒนาระบบความคิด พิชิตงาน

2) การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

2 หลักสูตรพื้นฐานการบริหารและการวางแผนงาน

1) การบริหารแบบมุ่งวัตถุประสงค์ (MBO = Management by Objectives)

2) เทคนิคการวางแผนแบบ ZOPP

            ถ่ายทอดประสบการณ์โดยโค้ชฝน ชลดา หลังจบปริญญาตรีและทำงานอยู่ในเมืองไทยได้สักพัก จึงไปศึกษาและทำงานด้าน Web Architect ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า 10 ปี โค้ชฝนเคยมีปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่พูดไปฝรั่งก็ไม่เข้าใจเหมือนคนไทยหลายๆคน จึงเข้าใจสาเหตุและสามารถช่วยพนักงานในองค์กรของท่านก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยวิธีง่ายๆ นอกจากการพูด การสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยอีเมลเป็นอีกทักษะที่สำคัญที่องค์กรควรสร้างเสริมให้แก่พนักงาน