หลักสูตรอบรม ISO 9001 ที่ POEd จัดมีมาตรฐานเหมือนกับหลักสูตรที่จัดโดย Certified Body หรือไม่?

 เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตามที่หลักสูตรที่ ISO กำหนดเหมือนกัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าต้องการปรับหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการขององค์กร POEd จึงปรับรายละเอียดการอบรมที่ต่างไป เช่นลูกค้าต้องการทราบถึงนัยยะสำคัญๆของ ISO 9001:2015 แบบรวดเร็วเห็นภาพรวม 

เข้าใจหลักการของการบริหารงานแบบ MBO ตลอดจนเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้สามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรจนกระทั่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู้ความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับประสิทธิภาพในที่ทำงานได้อย่างมั่นคง ฝึกฝนภาษา ผ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร และการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น