หลักสูตร : Effective Business Email Writing

(เขียนอีเมลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ)

Course Highlights

| ระยะเวลาในการอบรม:  6 ชั่วโมง (1 วัน)

การใช้อีเมลก็เปรียบเหมือนดาบสองคม ที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย แต่ถ้าคุณทำผิดพลาด แน่นอนว่าอีเมลฉบับนั้นก็ยังจะคงอยู่ไม่หายไปไหน กว่า 75% พบว่าการอีเมลที่ดีย่อมนำเป็นหนทางมืออาชีพในการทำงาน และการเลื่อนตำแหน่ง

ในคอร์สนี้มีการทบทวนหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สำคัญหลักการเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการเขียน/ภาษาที่เหมาะสม ทางการ-ไม่เป็นทางการ ร่วมถึงการเขียน Headline ที่เพิ่มความน่าสนใจ

อบรมประจำเดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่  31  สิงหาคม 2561

สถานที่อบรม : ห้องอบรม อาภากร บริษัท Professional One Education ชั้น 17

อาคาร SP (BTS Aree ทางออกที่ 4)

จุดประสงค์ของคอร์ส   

            การเขียนตอบโต้อีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในยุค AEC สำหรับคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ เลขานุการ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง การเขียน Business Email อย่างมืออาชีพยังแสดงถึงภาพพจน์ที่ดีขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นคอร์สนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และนำเสนอ Best Practice สำหรับผู้ที่ต้องเขียน Email ติดต่อธุรกิจ ให้สามารถเขียนและตอบโต้ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงมารยาทสากลในการใช้อีเมลอย่างมืออาชีพ รวมถึงบัณฑิตใหม่ที่ต้องการเสริมทักษะด้านการทำงานให้โดดเด่นขึ้น

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถเขียน Email ได้เหมาะกับกับการสื่อสารเชิงธุรกิจในปัจจุบัน

 • สามารถเลือกใช้รูปแบบประโยคที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

 • สามารถแยกแยะและเลือกใช้รูปแบบเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง

 • นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับเริ่มงาน

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

หัวข้อในการอบรม

 • ความสำคัญของการเขียนอีเมลในการดำเนินธุรกิจ

 • ทบทวนหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สำคัญ

 • หลักการเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การวางแผนการเขียน

  • ภาษาที่เหมาะสม ทางการ ไม่เป็นทางการ

  • การเขียน Headline ที่เพิ่มความน่าสนใจ

 • หลักไวยากรณ์ในการเขียนอีเมลที่สำคัญ

  • Tense ต่างๆที่ใช้บ่อยในการเขียนอีเมล

  • โครงสร้างประโยค

   • Simple Sentence

   • Compound Sentence

   • Complex Sentence

 • รูปแบบประโยคในการทำธุรกรรมที่เกิดประจำ

  • Enquiries

  • Orders

  • Quotations

 • เทคนิคการเขียนตอบเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อ่าน

  • การเริ่มต้น (Greetings)

  • เนื้อเรื่อง (Reason for Writing)

  • บทสรุป (Closing Phrases)

 • ตัวอย่างการเขียนอีเมลที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

 • ข้อควรระวังในการส่งอีเมลธุรกิจ

 • Workshop : การเขียนอีเมล

 

สนใจลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ห้องอบรม อาภากร 

Professional One Education Co., Ltd.ชั้น 17

อาคาร SP (BTS Aree ทางออกที่ 4)

Call       : 02-619-0083 , 089-5007871
E-mail: register@poedtraining.com
LINE     : @poedtraining