หลักสูตร : Effective Business

Email Writing for Corporate

(เขียนอีเมลธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร)

มีคำบ่นเหล่านี้ในองค์กรคุณไหม?

“ทำไมลูกน้องอ่านเมลแล้วไม่ตอบ”

“เขียนอีเมลไม่รู้เรื่อง วกไปวนมา”

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวทำไมต้องส่งมาให้ฉันด้วย เสียเวลาอ่าน”

นี่คือสัญญาณแสดงถึงการใช้เวลาในการสื่อสารด้วยอีเมลที่มากเกินความจำเป็น

แต่คุณสามารถลดเวลาและจัดการการสื่อสารด้วยอีเมลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

จากการศึกษาของสถาบันทั้ง 2 เราจะเห็นว่าทักษะการเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงาน เพราะการสื่อสารด้วยอีเมลที่ดีจะทำให้ลดเวลาได้ทั้งผู้อ่านและผู้เขียน และสามารถโน้มน้าวให้ปฏิบัติได้ตามที่คาดหวังในเวลาที่เหมาะสม

Course Highlights

| ระยะเวลาในการอบรม : 6 ชั่วโมง (1 วัน)

จากการวิจัยของ The McKinsey Global Institute พบว่า พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลา 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 28% ของเวลาทำงานในการอ่านและตอบอีเมล

จากการศึกษาของ the Grossman Group พบว่าผู้จัดการระดับกลางใช้เวลาประมาณ 100 ชั่วโมงต่อปีในการอ่านอีเมลที่ไม่สำคัญ

จุดประสงค์ของคอร์ส   

            การเขียนตอบโต้อีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในยุค AEC สำหรับคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ เลขานุการ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง การเขียน Business Email อย่างมืออาชีพยังแสดงถึงภาพพจน์ที่ดีขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นคอร์สนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และนำเสนอ Best Practice สำหรับผู้ที่ต้องเขียน Email ติดต่อธุรกิจ ให้สามารถเขียนและตอบโต้ Email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงมารยาทสากลในการใช้อีเมลอย่างมืออาชีพ รวมถึงบัณฑิตใหม่ที่ต้องการเสริมทักษะด้านการทำงานให้โดดเด่นขึ้น

 

คอร์ส Effective Business Email Writing จะให้ประโยชน์ดังนี้

 • พนักงานทราบปัจจัยสำคัญที่จะเขียนให้ได้ใจผู้อ่าน

 • พนักงานสามารถเลือกใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการให้เหมาะกับผู้รับ

 • พนักงานมีแนวทางในการเขียนอีเมลให้กระชับ ตรงประเด็น

 • พนักงานสามารถเขียน Subject Email ให้น่าสนใจมากขึ้น

 • พนักงานทราบถึงมารยาทในการรับ-ส่งอีเมลอย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาในการอบรม:  6 ชั่วโมง (1 วัน)

หัวข้อในการอบรม

 • ความสำคัญของการเขียนอีเมลในการดำเนินธุรกิจ

 • ทบทวนหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สำคัญ

 • หลักการเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การวางแผนการเขียน

  • ภาษาที่เหมาะสม ทางการ ไม่เป็นทางการ

  • การเขียน Headline ที่เพิ่มความน่าสนใจ

 • หลักไวยากรณ์ในการเขียนอีเมลที่สำคัญ

  • Tense ต่างๆที่ใช้บ่อยในการเขียนอีเมล

  • โครงสร้างประโยค

   • Simple Sentence

   • Compound Sentence

   • Complex Sentence

 • รูปแบบประโยคในการทำธุรกรรมที่เกิดประจำ

  • Enquiries

  • Orders

  • Quotations

 • เทคนิคการเขียนตอบเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อ่าน

  • การเริ่มต้น (Greetings)

  • เนื้อเรื่อง (Reason for Writing)

  • บทสรุป (Closing Phrases)

 • ตัวอย่างการเขียนอีเมลที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

 • ข้อควรระวังในการส่งอีเมลธุรกิจ

 • Workshop : การเขียนอีเมล