ติดต่อเรา

ทำไมต้องเลือก Poed (โปรเอ็ด)

CORPORATE TRAINING SERVICES
บริการจัดฝึกอบรมในองค์กรทั่วประเทศ เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน Leadership Business English และ มาตรฐาน ISOอบรมโดยทีมงานอาจารย์และที่ปรึกษาการทำระบบ ISO 9001 มากว่า 18 ปี เข้าใจธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ

คอร์สอบรม ISO Courses

ISO 9001:2015

 ISO 9001:2015

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ที่ในการพัฒนาองค์กรมากทึ่สุดในปัจจุบัน 

ISO 14001:2015

ISO 14001 คือข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความสำคัญและจัดการได้

ISO 27001:2015

Information Security Management System. ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ. นิยามของความมั่นคงปลอดภัยของ 

READ MORE >

READ MORE >

คอร์สอบรม HRD

READ MORE >

พัฒนา Talent

ด้วย Hybrid Coaching

การ Coach จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก ด้วยศิลปะในการตั้งคำถาม

บริการให้ Wow ! 

ด้วย Service Innovation

พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เห็นภาพหลักสาคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนบริการให้ดียิ่งขึ้นในมุมมองของคนที่ใช้บริการ

MBO:Management by Objectives

จุดมุ่งหมายของ MBO ก็คือการประสานกันระหว่างความต้องการของบุคคลกับความต้องการขององค์กร 

คอร์สอบรม English

Yes, I can Speak

การเขียนตอบโต้อีเมลภาษาอังกฤษเป็นทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็นในยุค AEC สำหรับคนในองค์กร

Business Email Writing

เข้าใจการฝึกพูดโดยธรรมชาติ

ความแตกต่างของเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

English เพื่อการจัดซื้อ

ให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถพูดภาษาอังกฤษทำงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Gallery